weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: AYAT KURSI

9.15.2011

AYAT KURSI


Allahu laa ilaaha illaa Huwal hayyul qayyum, laa takhudzuuhu sinaatun wa laa naum. Lahu maa fiis samaawaati wal-ardh; man dzal ladzii yasyfa’u indahuu illaa bi idznihii, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii bimaa syaa-a; wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha; wa Huwal ‘aliyyul ‘azhiim.

ALLAH, tidak ada ilah melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (ciptaan-Nya); tidak pernah mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi ALLAH tanpa kehendak-Nya. ALLAH mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka; dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu ALLAH melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi ALLAH meliputi langit dan bumi. Dan ALLAH tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah 2:255)