weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: deddynoer: Happy New Year 2009

1.04.2009

deddynoer: Happy New Year 2009


Tahun 2008 kita mentjoba oentoek melangkah,
menata dan memperbaiki kembali kekoerangan
jang ada pada kehidoepan kita dimasa lalu
di tahun 2008 ada sedih, lara dan doeka
joega ada canda, tawa dan gembira...


Tahun 2009 memasuki kehidoepan kita
tak terbajangkan apa jang akan terdjadi
tapi haroes kita djalani
baik pahit ataoe poen manis
dengan penoeh harapan dan doa
serta kerja keras
oentoek mendapatkan jang lebih baik
daripada kehidoepan jang kita djalani
di tahoen 2008...